KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE LECTOR LIA VAN DOORN LECTORAAT INNOVATIEVE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Rapporten

2013
 
Kromhout, M. en Doorn, L. van (2013). Voedselbanken in Utrecht - Deelnemers in beeldIn de periode september 2012 en 2013 heeft het lectoraat van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht een onderzoek uitgevoerd naar de Utrechtse voedselbanken en haar deelnemers. 
 
Franchimont, M. en L. Haarsma (2013). Leren van medeonderzoekers; medeonderzoekers leren. Dubbelparticipatief onderzoek door zwerfjongeren en HBO studenten. Kenniscentrum Sociale Innovatie. Hogeschool Utrecht.
  
2012
 
Meij, van der J.(2012) . Hoe geldt telt bij kwetsbare jongeren . Amersfoort
 
2011
 
Akkermans, C. Schuldhulpverlening en dreigende huisuitzetting. Lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening. Kenniscentrum Sociale Innovatie. Utrecht: Hogeschool Utrecht, 2011.
 
Butter, R. & Born, M. (2011). Enhancing criterion-related validity through bottom-up contextualization of personality inventories: Construction of an ecological conscientiousness scale for Ph.D. candidates. Manuscript accepted by Human Performance.
 
Butter, R. (2011). Ecologische schalen als selectiepsychologisch antwoord op situationele gedragsverschillen: ontwikkeling van een consciëntieusheidschaal voor promovendi [Ecological scales as personnel psychology's response to situational behaviour differences: development of a conscientiousness scale for Ph.D. candidates]. Manuscript under review.

Geelhoed, S., Houweling, L, Jonge de, E. de, Kloppenburg, R., Overkamp, E. & Postma. D., Crisis als krachtvoer: Aanzet tot een discussie over de grondslagen van sociaalagogisch werk. Hogeschool Utrecht. Utrecht 2011.
 
 Kanne, M.  Nieuwe werkwijze, nieuwe vragen. Achtergrondnotitie bij het advies van de Wetenschappelijke Adviesraad van de NVMW Lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening. Kenniscentrum Sociale Innovatie. Hogeschool Utrecht. Utrecht 2011.
 
Vogelpoel, F. Doorn van L., en  Verstoep C., Onderzoeksproject Doe je verhaal. Nidos 2011 Hogeschool Utrecht.Utrecht 2011.
 
 Besouw, C. Professioneel moraliseren en de socratische dialoog in de minor “agressie en huiselijk geweld” 2009 – 2010. Hogeschool Utrecht: Utrecht, 2011.(op te vragen bij ellen.grootoonk@hu.nl)

Keinemans, S. en Kanne, M. Morele wegwijzers. De morele dimensie van de hulpverlening aan adolescente moeders. Hogeschool Utrecht: Utrecht, 2011.
 
Verstoep, C (2011), Almshouses in the Nineteenth Century of Utrecht, paper International Conference International Institute of Social History, Haarlem

 
2010
 
Grootoonk, E., Akkermans, C, Brocaar C, Leeuwen van, P, (2010), Zin werkt, zingeving in de hulp aan dak- en thuislozen Movisie, Utrecht 2010
 
Grootoonk, E, Gruppen A, Hanssen S (2010) , Handboek studentenmentoring. Hogeschool Utrecht 2010
 
Hof, E. van ‘t en Teppema, S., Levensbeschouwing in social work; een factor van belang. Kenniscentrum Sociale Innovatie. Utrecht: Hogeschool Utrecht.
 
Kloppenburg, R., P. Hendriks en L. van Doorn. Nieuwe woonvormen voor bijzondere doelgroepen. Experimenten van onderkantspecialisten in de volkshuisvesting. KSI, Hogeschool Utrecht: Utrecht, 2010.
 
Vogelpoel F,Doorn van L en  Verstoep C (2010),  Onderzoeksproject Doe je verhaal' Nidos, Hogeschool Utrecht.
 
2009
 
Doorn, L. van. Maatschappelijk dienstverlenen in een veranderende omgeving. Marie Kamphuis-lezing 2009. Co referaat: Lou Jagt. Bohn Stafleu van Loghum: Houten, 2009.
 
Vogelpoel, F., L. van Doorn en W. van Genugten. Doe je verhaal. Mijn Nidos 2. Nidos: Utrecht:  2009
 
Kloppenburg, R., W. de Graaf, D. Wewerinke, C. Akkermans en L. van Doorn. Preventie en aanpak van dakloosheid van gezinnen bij vier centrumgemeenten. Rapportage tweede deelonderzoek naar dakloosheid bij gezinnen na huisuitzetting. HU, lectoraat IMD: Utrecht, 2009.
 
Deth, A. van, L. van Doorn, P. Rensen. Social exclusion of young homeless people: The State of Affairs in the Netherlands. A preliminary study for the European research project 'Combating Youth Homelessness'. Movisie: Utrecht, 2009.
 
Deth, A. van, L. van Doorn, P. Rensen. Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in NederlandEen voorstudie voor het Europese onderzoeksproject 'Combating Youth Homelessness'. Movisie: Utrecht, 2009
 
2008
 
Kloppenburg, R., C. Akkermans, W. de Graaf en L. van Doorn. Het stereotype beeld van een dakloze is dat hij een man is. Opvang van gezinnen na huisuitzetting. HU, lectoraat IMD: Utrecht, 2008.          
                                                          
Tonkens, E., J. kennedy, F. van Gemert, L. van Doorn en H. van Gunsteren. Actief burgerschap en activerende organisaties in de wijk. Thema's: Actief en activerend, burgerschap en binding, uitsluiting en afzijdigheid, zeggenschap en verantwoording. deSTADSWIJKstudies 3, Trancity reader, juni 2008. 
 
Doorn, L. van. Sociale professionals en morele oordeelsvorming. Openbare les juni 2008. Lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening. Uitgave Hogeschool Utrecht i.s.m. NVMW en Oranje Fonds, Utrecht 2008.
 
Penninx, K., L. van Doorn en M. Uyterlinde. De hangouderenkrant. Over ouderen die elkaar buiten willen ontmoeten. Eenmalige uitgave, maart, i.h.k.v. Zilveren Kracht, Movisie: Utrecht, 2008.
 
Doorn, L. van, M. Uyterlinde, K. Penninx. De openluchtsociëteit. Hangouderen en de kwaliteit van de publieke ruimte. Movisie: Utrecht, 2008
 
2007-2002
 
Heineke, D. van, L. van Doorn en P. van Leeuwen-den Dekker. Haarlemmerolie voor multiproblemsituaties. Evaluatie en herijking van de Sociale Teams Zuid-Kennemerland. Movisie: Utrecht 2007.                                          
 
Doorn, L. van. Policy and intervention strategies on rough sleeping in Paris, London and The Netherlands. Raport for the Mairie de Paris. Institut National d'Etude Demographique (INED): Parijs 2005   
 
Doorn, L. van en D. Bobbeldijk. Hulpverlening aan ouderen met een complexe problematiek. Quickscan. NIZW / MO-groep / Welzijn Ouderen. NIZW: Utrecht 2004 
 
Sprinkhuizen, A. (red.), L. van Doorn, D. Heineke, A. Leenders, S. Weekers en J. de Wild. Een kwestie van toeval. Nieuwe kansen voor zorg- en opvangvoorzieningen bij herstructurering. Grotestedenbeleid / GSB. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties / BIZA. Den Haag, 2003.
 
Doorn, L. van, P. van Leeuwen en D. Heineke. De maatschappelijke opvang in beweging. Huidige en te verwachten ontwikkelingen in vraag en aanbod. NIZW: Utrecht, 2002.
 
2001-1996
 
Leenders, A. en L. van Doorn. Maatschappelijke opvang in Amersfoort in Perspectief. Een verkenning naar knelpunten en ontwikkelingsmogelijkheden van beleid en organisatie van de Maatschappelijke Opvang, regio Amersfoort. NIZW: Utrecht 2001.
 
Doorn, L. van. In de marge van de Friese Wouden. Vraag en aanbod van de voorzieningen voor de maatschappelijke opvang in de Friese Wouden. NIZW: Utrecht 1998.
 
Doorn, L. van, H. van der Klok en P. Driest.  Inventarisa­tie van vraag en aanbod van de maatschappelijke opvang in de Achterhoek. NIZW: Utrecht 1997.
 
Doorn, L. van, D. Ramakers, C. Ten Haeff en S. Warmer. Projectplan voor een cateringproject voor mensen met een psychiatrisch verleden. NIZW/Stich­ting Sartbaan: Utrecht 1997. 
 
Doorn, L. van en J. de Wild. Druk doende: een model voor een dagactiviteitencentrum voor druggebruikers. NIZW: Utrecht 1996.
 
Hortulanus, R, M. Turkenburg, C. Adriaanse en L. van Doorn. Zicht op Binnenmaas: een sociale visie op een heringe­deelde gemeente, Universi­teit Utrecht: Utrecht, 1996.   

 

meer publicaties

Bekijk ook onze boeken, boekbijdragen en artikelen.